Over kwaliteit van bloesemremedies

Zijns-ik en doe-ik

Als je aan de mensen vraagt of ze zich realiseren dat er iets in hen is, dat hen maakt tot wie ze zijn, krijg je daarop vrij gemakkelijk een ja. De mensen zijn ook spontaan akkoord om te beamen dat het net dat stukje is dat ze willen laten zien in hun leven : zijn of worden, wie ze in werkelijkheid zijn. Ze zijn akkoord dat hun “zijns-ik” het belangrijkste stuk van henzelf is. Ook vinden ze dat het zeer moeilijk is om aan te geven waar dat stukje “zijns-ik” nu precies in hun lichaam te vinden is. Het is overal en nergens : het is onstoffelijk . Daar zijn de mensen des te meer van overtuigd als ze er bij stilstaan, dat als dat stukje “zijns-ik” er niet meer is, het ook gedaan is met het lichaam, dat behoort tot de stoffelijke wereld. Het lichaam behoort tot wat we zouden omschrijven als de “doe-ik”(het mannelijke, het denken,de rechterkant…). De “zijns-ik” ( het vrouwelijke, het gevoel, de linkerkant….)heeft immers een instrument nodig om op aarde te laten zien wat zij te vertellen heeft. Dit is dan de “doe-ik”, waartoe ondermeer het lichaam, de gedachten en alles wat te maken heeft met optreden in de buitenwereld behoort. Beide “ikken” samen, vormen twee handen op één buik. Hun onderlinge samenwerking bepaalt ons doen en laten en wie we zijn als wezen.

Belangrijke kenmerken van de “zijns-ik” zijn : het strevend karakter (laten zien wie je bent, wat je wil…), het onstoffelijke, het onbeperkte ( je verlangens zijn onbeperkt, je kan je in gedachten in tijd en ruimte verplaatsen….). Zeer belangrijk is ook het leidinggevend karakter van de “zijns-ik” . Je laat pas zien wie je echt bent als je het juiste wil, het juiste doet op het juiste moment op de juiste manier. Dit is dus het allerhoogste streefdoel : het juiste willen en doen. Hiernaar dient de meeste aandacht en inspanning te gaan. Alleen zo kan de mens laten zien wie hij werkelijk is. Alleen zo blijft hij trouw aan zichzelf.

De “zijns-ik” ( de vrouwelijke kant, het Gevoel, het zijn….) heeft dus te maken met je echte binnenkant. Het is ook het positieve stuk van de mens.De “doe-ik” is totaal anders van aard. Hij is per definitie gericht op de buitenkant. Dit heeft belangrijke gevolgen. Hij is uitvoerend, zonder eigen wil, stoffelijk en dus beperkt in tijd en ruimte. Hier is niets mis mee. Er kan wel een probleem ontstaan wanneer de “doe-ik” (de mannelijke kant, het denken…..) uit zijn rol van uitvoerder treedt en leidinggevend wil zijn, door al wat de buitenwereld is een groter belang toe te kennen dan aan de binnenwereld. Dat kan gaan om prestige, geldgewin, bezit, macht,geweld, machtsmisbruik, structuren en zulke dingen meer. Wie even rond zich kijkt ziet dadelijk een overvloed van voorbeelden van hoe het eigenlijk niet hoort. We zien een omkering van rollen en waarden

Een bloesemremedie is een “zijnsprodukt”.

Als je de mensen dan vraagt of ze zich realiseren dat die twee “ikken” niet alleen waar zijn voor mensen ,maar ook voor bijvoorbeeld planten, bloemen, bomen, dieren, edelstenen…. wordt het meestal even stil. Maar ze zijn vrij snel akkoord als je hen vraagt of ze zich realiseren dat bijvoorbeeld een roos alleen maar een roos kan zijn, omdat er iets is in de roos wat haar nu precies tot roos maakt en niet bijvoorbeeld tot een sleutelbloem. Iedere bloem en alles wat bestaat heeft telkens zijn eigen originele en onvervangbare stukje “ik”.

Het grote verschil met mensenwereld bestaat hierin dat planten, bloemen ….puur zijn, zuiver zijn, precies omdat ze de erfelijke belasting van de mensen niet meedragen. Hun “doe-ik” kan niet anders dan op de juiste wijze samenwerken met de “zijns-ik”. Bij de mens ligt dat anders omdat de menselijke vrijheid hem toelaat zowel voor de ene als de andere mogelijkheid te kiezen

Werken met bloesemremedies is nu net dat wezenlijke, zuivere, ongerepte van de bloemen aan dat stukje “zijns-ik” van de mens geven waar die mens op dat ogenblik behoefte aan heeft. Met andere woorden : het zuivere stukje zijn van de bloem geven aan het belaste stukje zijn van de mens. De kwaliteit van een bloesemremedie is dus afhankelijk van de mate waarin het pure “zijn” van de bloesem in de remedie aanwezig is.

Criteria

Op een meer praktisch niveau, kunnen we dan nagaan welke elementen hierin aan bod komen. Uiteraard de bloem zelf, de relatie met de boom, plant of de struik, maar ook de omgeving waarin ze gemaakt is, de methode waarmee de remedie gemaakt is, de gebruikte materialen, de maker(s) zelf, en uiteindelijk de remedie zelf. Telkens komen andere aspecten van zuiver zijn in haar diverse kwaliteitsaspecten aan bod.

De bloem

Vooreerst de bloem zelf. Het is van het allergrootste belang bloemen te gebruiken op het toppunt van hun bloei. De plant is dan op haar sterkst en kan dan ook het beste van zichzelf geven. Vanzelfsprekend dient het te gaan om “natuurlijke” bloemen : waar de menselijke ingreep ver af is, zo niet onbestaande. Dit geldt niet alleen voor de plant zelf, maar ook voor de grond waaruit zij haar voedsel haalt, het water, het vuur, de lucht….. Des te beter de natuur aanwezig kan zijn in de plant, des te beter zij in staat is dat uniek stukje “blauwdruk” van de plant dat in haar aanwezig is, door te geven aan de mens.

Niet alle bloemen of planten zijn even geschikt om er een remedie van te maken. Dr. Bach sprak in dat verband reeds van planten die lijden kunnen verlichten en planten die echte genezende krachten bezitten. Die laatste categorie noemde hij planten van “een hogere orde”. Het gaat hier in het algemeen over niet-giftige planten en planten wier uiterlijk niets verraadt van de er in besloten eigenschappen.. Dikwijls gaat het om “onkruid”. Van groot belang is dat de planten in het wild groeien, in een stukje ongerepte natuur of een tuin waar met respect voor de natuur gewerkt wordt.

Omgeving

Ook de omgevingskwaliteit speelt mee. Is het een rustige, stille plek waar de bloemen staan ? Hoe zit het met stralingsmasten ? Met verkeer, uitlaatgassen ? Menselijke activiteiten ? Is de bodem verontreinigd ? Het komt er immers op aan om liefst uitsluitend de energie van de natuurlijke plant op te vangen, met uitschakeling van alle andere negatieve invloeden. Alles en iedereen is met elkaar verbonden : als er dus in de omgeving iets niet goed zit, zal dit de kwaliteit van de remedie negatief beïnvloeden.

De methode

Zoals Dr. Bach al benadrukt heeft, kan een goede remedie alleen gemaakt worden met de medewerking van de deva van de plant en al de natuurelementen.

Dr. Bach zelf gebruikte de plukmethode, waarbij de geplukte bloem in de kom met water gedompeld worden. Hij gebruikte ook de kookmethode. Deze is volledig in onbruik geraakt. De plukmethode is grotendeels vervangen door de buigmethode, waarbij de bloemen gebogen worden in de kom en zo hun energie afgeven. Zo kan de plant/bloem na de bereiding verder blijven bestaan. Ook krijgt ze een beetje moedertinctuur terug zodat de plant weer sneller op krachten kan komen en zij hierdoor minder schade lijdt. Deze manier van werken is veel respect- en liefdevoller voor de bloem en is dus vanuit het oogpunt “zuiverheid” aan te raden. Het zuiverste resultaat bekomt men door de bloemen niet met de hand aan te raken : men brengt dan immers menselijke energie over. Takjes, blaadjes, edelstenen ….. kunnen de menselijke aanraking vermijden.

Het wezenlijk voordeel van al deze methodes is dat ze het natuurlijke ritme en de natuurlijke kracht van de bloem respecteren. De “innerlijke “ natuur van de bloem komt zo het meest tot haar recht en kan zo ook het best haar werk doen bij de mens.

Al de pioniers- bloesemremediemakers hebben dit zeer goed begrepen en houden zich hier ook aan. Hun aardebinding is goed : zij hebben begrepen dat langzaam, maar zeker, de enig juiste weg is. In de huidige tijdsgeest moet alles snel gaan, het moet snel werken en het moet dus sterk zijn. Of dit wel overeenstemt met de zijnsaard van de remedie en de mens, is voor mensen die in deze geest werken, niet belangrijk. Het zijn “doe”-mensen die denken dat ze met doe-energie, zijnsenergie kunnen verbeteren. Dit is niet juist ! De verbinding bloem-remediemaker is totaal zoek. In plaats daarvan kom productie- en winststreven, los van het product of de dienst die geleverd wordt. Het maken van een bloesemremedie is in wezen een ambachtelijke aangelegenheid : er komt stielkennis en beroepsfierheid aan te pas. Want het product bevat heel veel innerlijke kwaliteit, het is een goed product.

Er komen steeds meer remedies op de markt waarin de innerlijke natuur en het innerlijk ritme van de bloesem ver te zoeken is. Met allerhande (veelal mechanische) technieken worden de remedies versterkt. Het is echt uitkijken als je je tegenwoordig zuivere remedies wil aanschaffen.

 

Materialen

Ook de gebruikte producten hebben hun invloed. Bevat de glazen kom veel lood ? Is het gebruikte water wel van de zuiverste kwaliteit ? Idem voor de cognac ? Hoe zit het met de filters die gebruikt zijn om de moedertinctuur te filteren ? Zijn de flessen waarin de moedertinctuur bewaard wordt, donker genoeg, goed afgesloten en worden ze bewaard in een rustige donkere ruimte ? Heeft de remedie lang genoeg kunnen “rusten” in een donkere , afgesloten ruimte ?

De maker zelf

De ma(a)k(st)er(s) van de remedie speelt een heel belangrijke rol. Dit kan heel goed vastgesteld worden als twee verschillende personen van dezelfde bloem, eventueel zelfs op dezelfde plaats, een remedie maken. Het resultaat is niet identiek hetzelfde,noch naar sterkte noch naar werking ! De verklaring hiervoor kan enkel zijn dat de maker – de enig verschillende factor- hoe dan ook medebepalend is voor de kwaliteit van de remedie.

Welke factoren kunnen dan een rol spelen bij de maker zelf ? Het allerbelangrijkste lijkt wel te zijn dat de maker niet zelf beslist of hij wel een remedie wil maken van deze of gene plant. Het is de plant zelf die dit zal vragen of toestaan. Een goede bloesemremediemaker heeft dus een zeer ontwikkeld bewustzijnsniveau waardoor hij of zij in staat is die signalen op te vangen. Verder is van belang dat de plant en de maker een goede relatie ontwikkelen voordat de remedie gemaakt wordt. Dit kan soms 5 tot 10 jaar duren. Het is net als bij de mensen : wanneer de relatie langzaam, liefdevol en respectvol opgebouwd is, zal de vereniging des te sterker en te mooier zijn. Als je dus vaststelt dat iemand snel veel remedies gemaakt heeft, mag je zeker zijn van kwaliteitsverlies. De zijnswereld heeft een totaal andere logica dan de buitenwereld : prestatie, aanzien, bekendheid, geldgewin….zijn niet aan de zijnswereld besteed.

Het zou wel eens kunnen dat twee tot drie remedies per jaar een goed gemiddelde is. Dit stemt ook zowat overeen met het aantal persoonlijke uitdagingen die de maker te leren heeft op één jaar. Met andere woorden : een goede bloesemremedie is het antwoord van het plantenrijk op de (veelal onbewuste )hulpvraag van de maker. De beste remedies zijn die welke gemaakt zijn om de persoonlijke ontwikkeling in goede banen te leiden of te houden.

De fysieke, mentale, emotionele en spirituele staat van de maker op het ogenblik van het maken van de remedie oefenen eveneens invloed uit. Heeft hij alcohol gebruikt, of drugs (drugsverslaafde geweest), of zit hij met muizenissen in het hoofd of in het hart ? Is hij zorgvuldig omgegaan met de plant in de relatieopbouw ? Heeft hij geluisterd naar de boodschap of boodschappen van het wezen van de plant, die hem gezegd heeft wanneer en waar de remedie te maken en eventueel ook nog hoe dit dient te gebeuren ? Heeft hij ook goed geluisterd naar de deva wanneer ze zegt dat de remedie klaar is ? Leeft hij in een staat van eenheid/verbinding met de natuur en de natuurelementen enz…..

Het maken van een hoogwaardige bloesemremedie is een uiterst liefdevolle en subtiele aangelegenheid die men niet kan verwerven door te studeren. Ze is niet aan iedereen besteed. Ze heeft alles te maken met de staat van persoonlijke ontwikkeling. Dit is een leerpad : leren uit ondervinding en ook leren vanuit een bepaald perspectief. Des te meer de maker van een bloesemremedie er in slaagt de ontwikkeling van zijn “zijns-ik” centraal te stellen en vorm te geven in zijn leven, des te beter zal de remedie zijn. De energetische kwaliteit van de maker gaat immers ook mee in de remedie.

De remedie zelf

De remedie zelf hoort te “rusten”. Het maken van een bloesemremedie is te vergelijken met een geboorte. Het is een heel intensieve aangelegenheid en ook vrij heftig wanneer de moederremedie toegevoegd wordt aan de bewaarfles. Een rustperiode is dan zeer aangewezen. Niet alleen om de remedie op sterkte te laten komen, maar ook om beter te weten te komen op welke gebieden de remedie ondersteuning verschaft. Vooraleer een remedie op de markt komt, dient zij een uitgebreide testperiode te doorlopen, waarin verschillende testpersonen,cursisten, therapeuten… de remedie onderzoeken op haar kwaliteit en hiervan verslag uitbrengen. Deze informatie is aanvullend op de informatie die gegeven wordt tijdens het maakproces.

Al even belangrijk als het aanmaken van een goede moedertinctuur is het afvullen van de stockflesjes. Hier kan een merkbare kwaliteitsvermindering optreden. Dit kan het geval zijn wanneer de persoon die afvult geen goede band heeft met de moederremedie of niet heel zuiver is ingesteld. Wanneer degene die de tinctuur gemaakt heeft, ook de stockflesjes vult, zal dit probleem minder groot zijn. Het aan anderen toevertrouwen van deze taak, is bijzonder delicaat. Tenslotte is nog de omgeving waarin de remedie aangeboden wordt, van belang. Dit hoort een rustige, zuivere omgeving te zijn, waar echt aandacht is voor de kwaliteit van de ruimte. Dit wil al minimaal zeggen dat electriciteitsbronnen niet al te nabij mogen zijn. Ook een constante aanwezigheid in de directe nabijheid van de remedies is niet aangewezen.

Gebruikers kunnen zelf ook nagaan of zij te maken hebben met een kwaliteitsvolle remedie. Vereist is wel dat zij vertrouwd zijn met intuïtieve technieken, zodat zij echt achter hun bevindingen kunnen staan. De remedie bevat immers al de diverse kwaliteitsaspecten die aan bod zijn gekomen. Het is niet nodig deze allemaal af te toetsen. De eerste kennismaking levert heel dikwijls al voldoende informatie op. Waar jij je toe aangetrokken voelt heb je meestal nodig.. Op deze wijze kan je vaststellen dat al de remedies van een bepaalde set een bepaalde energie gemeen hebben, die typerend is voor die set. De set waar je de beste verbinding mee hebt, is de set die je op dat ogenblik het meeste nodig heb.

Of een remedie sterkwerkend of zwakwerkend zou zijn, maakt eigenlijk niet zozeer uit. Het belangrijkste is dat de remedie bij jou past. Dat ze precies aanvult wat je op dat ogenblik nodig hebt en in de juiste sterkte. Maatwerk staat voorop.

Wel is het zo dat een “goede” remedie de sterkte heeft die nodig is in deze tijd. Dat wil in alle geval zeggen dat ze sterker dienen te zijn dan de remedie die Dr. Bach indertijd maakte. Dit is zeker waar in zijn algemeenheid en op het niveau van de set. De mensen begin 1900 stonden immers veel korter bij zichzelf dan de mensen nu. Om het juiste effect te verkrijgen in de jaren 2000 werden de remedies dus sterker in hun werking van bewustzijn..

Toch is hier enige nuance op zijn plaats. Kinderen bijvoorbeeld zijn veel meer zichzelf dan volwassenen. Hoe meer kind ze zijn, hoe meer ze zichzelf zijn. Kinderen hebben meestal niet de behoefte aan remedies die in het algemeen nodig zijn voor de volwassenen. Ze hebben ook dikwijls minder remedies nodig, precies omdat ze hierop goed reageren. Voor volwassenen kan het ook aangewezen zijn om heel rustig te beginnen, kwestie van niets te forceren en binnen de mogelijkheden te blijven die de gebruiker aanwezig heeft.

Een volwaardig aanbod aan bloesemremedies zal rekening houden met de verscheidenheid in de situaties van de mensen, en van de verschillen tussen de mensen. Zo is het welhaast vanzelfsprekend meerdere eerste hulpremedies (“rescues”) te voorzien. Alle eerste hulpremedies werken immers niet hetzelfde. Sommige behandelen meer het geheel, andere de aardebinding (afvoer van spanningen of ongemakken), weer andere eerder de hartstreek….. Het is ook goed voor ogen te houden dat ook verschillen in werking van een verschillende remedies van dezelfde bloem goed vaststelbaar zijn. Een goed voorbeeld is de impatiens ( reuzenbalsemien) remedie. Ervaar zelf het verschil tussen impatiens van de Healing Herbs, Deva of de Nederlandse remedies. Idem voor de bosrank ( Clematis) : vergelijk Healing Herbs, Deva, Nederlandse remedies en Bloesemremedies Yarrow.   Het kwaliteitscriterium dat hier naar voor treedt is een maatwerkcriterium : welke remedie past bij jou het best op dit ogenblik ? Als je meerdere remedies nodig hebt, is het best mogelijk dat je een remedie nodig hebt uit verschillende bloesemremediefamilies ! Iedere familie heeft haar eigen specifieke kwaliteiten. Deze zijn vooral van belang als je je een set wil aanschaffen : je gaat dan die set kiezen die het best bij jou past op dat ogenblik. Hiermee kom je het verst.

 

Besluit

Omdat bloesemremedie tot de “zijnsorde” behoren is het niet mogelijk hun kwaliteit te toetsen met de klassieke maatstaven. Dit zijn immers maatstaven die ontwikkeld zijn om gegevens te kennen die behoren tot de stoffelijke wereld. Hygiënevereisten vallen hier bijvoorbeeld wel onder. Voor wie echte bloesemremedies wil maken is dit echter zulke vanzelfsprekendheid dat die automatisch perfect ingevuld wordt, beter nog dan op basis van welk voorschrift ook. Waar het echt om gaat, is de bewustzijnsgraad waarmee de remedie gemaakt wordt. Is die hoog, zuiver, liefdevol en respectvol ? Beschouwt de maker zichzelf als instrument of als actor ? Dit zijn de wezenlijke kwaliteitscriteria, zowel voor bloesemremedies in enge zin, als edelsteen- of omgevingsremedies